快捷搜索:

贻华阳柳少府

贻华阳柳少府原文
系马乔木间,问人野寺门。柳侯披衣笑,见我颜色温。
并坐石下堂,俯视大年夜江奔。火云洗月露,峭壁上朝暾。
自非晓相访,触热生病根。南方六七月,进出异华夏。
老少多暍逝世,汗逾水浆翻。俊才得之子,筋力不辞烦。
批示当世事,语及戎马存。涕泪溅我裳,悲气排帝阍。
郁陶抱长策,义仗知者论。吾衰卧江汉,但愧识玙璠.
文章一小技,于道未为尊。起予幸斑白,因是托子孙。
俱客古信州,结庐依毁垣。相去四五里,径微山叶繁。
时危挹佳士,况免军旅喧。醉从赵女舞,歌鼓秦人盆。
子壮顾我伤,我欢兼泪痕。馀生如过鸟,桑梓今空村子。
贻华阳柳少府拼音解读
xì mǎ qiáo mù jiān ,wèn rén yě sì mén 。liǔ hóu pī yī xiào ,jiàn wǒ yán sè wēn 。 系马乔木间,问人野寺门。柳侯披衣笑,见我颜色温。
bìng zuò shí xià táng ,fǔ shì dà jiāng bēn 。huǒ yún xǐ yuè lù ,jué bì shàng cháo tūn 。 并坐石下堂,俯视大年夜江奔。火云洗月露,峭壁上朝暾。
zì fēi xiǎo xiàng fǎng ,chù rè shēng bìng gēn 。nán fāng liù qī yuè ,chū rù yì zhōng yuán 。 自非晓相访,触热生病根。南方六七月,进出异华夏。
lǎo shǎo duō yē sǐ ,hàn yú shuǐ jiāng fān 。jun4 cái dé zhī zǐ ,jīn lì bú cí fán 。 老少多暍逝世,汗逾水浆翻。俊才得之子,筋力不辞烦。
zhǐ huī dāng shì shì ,yǔ jí róng mǎ cún 。tì lèi jiàn wǒ shang ,bēi qì pái dì hūn 。 批示当世事,语及戎马存。涕泪溅我裳,悲气排帝阍。
yù táo bào zhǎng cè ,yì zhàng zhī zhě lùn 。wú shuāi wò jiāng hàn ,dàn kuì shí yú fán . 郁陶抱长策,义仗知者论。吾衰卧江汉,但愧识玙璠.
wén zhāng yī xiǎo jì ,yú dào wèi wéi zūn 。qǐ yǔ xìng bān bái ,yīn shì tuō zǐ sūn 。 文章一小技,于道未为尊。起予幸斑白,因是托子孙。
jù kè gǔ xìn zhōu ,jié lú yī huǐ yuán 。xiàng qù sì wǔ lǐ ,jìng wēi shān yè fán 。 俱客古信州,结庐依毁垣。相去四五里,径微山叶繁。
shí wēi yì jiā shì ,kuàng miǎn jun1 lǚ xuān 。zuì cóng zhào nǚ wǔ ,gē gǔ qín rén pén 。 时危挹佳士,况免军旅喧。醉从赵女舞,歌鼓秦人盆。
zǐ zhuàng gù wǒ shāng ,wǒ huān jiān lèi hén 。yú shēng rú guò niǎo ,gù lǐ jīn kōng cūn 。 子壮顾我伤,我欢兼泪痕。馀生如过鸟,桑梓今空村子。

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: