快捷搜索:

树绕村庄,水满陂塘

树绕村子庄,水满陂塘。倚春风、豪兴徜徉。小园几许,收尽春景春色。有桃花红,李花白,菜花黄。
远远围墙,模糊茅堂。飏青旗、流水桥旁。偶尔乘兴、步过东冈。正莺儿啼,燕儿舞,蝶儿忙。
拼音解读
shù rào cūn zhuāng ,shuǐ mǎn bēi táng 。yǐ dōng fēng 、háo xìng cháng yáng 。xiǎo yuán jǐ xǔ ,shōu jìn chūn guāng 。yǒu táo huā hóng ,lǐ huā bái ,cài huā huáng 。
yuǎn yuǎn wéi qiáng ,yǐn yǐn máo táng 。yáng qīng qí 、liú shuǐ qiáo páng 。ǒu rán chéng xìng 、bù guò dōng gāng 。zhèng yīng ér tí ,yàn ér wǔ ,dié ér máng 。

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: