快捷搜索:  test  as

题金陵王处士水亭(此亭盖齐朝南苑,又是陆机

题金陵王处士水亭(此亭盖齐朝南苑,又是陆机故园)拼音解读
wáng zǐ dān xuán yán ,xián háo duō zài mén 。hǎo é xún dào shì ,ài zhú xiào míng yuán 。shù sè lǎo huāng yuàn ,chí guāng dàng huá xuān 。cǐ táng jiàn míng yuè ,gèng yì lù píng yuán 。sǎo shì qīng yù diàn ,wéi yú zhì jīn zūn 。zuì bà yù guī qù ,huā zhī xiǔ niǎo xuān 。hé shí fù lái cǐ ,zài dé xǐ xiāo fán 。王子耽玄言,贤豪多在门。好鹅寻羽士,爱竹啸名园。树色老荒苑,池光荡华轩。此堂见明月,更忆陆平原。扫拭青玉簟,为余置金尊。醉罢欲归去,花枝宿鸟喧。何时复来此,再得洗嚣烦。

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: