快捷搜索:

义胆包天,忠肝盖地,四海无人识

义胆包天,忠肝盖地,四海无人识

出自宋朝施耐庵的《念奴娇·天南地北
原文赏析:
天南地北,问乾坤,何处可容狂客?借得山东烟水寨,来买凤城春色。翠袖围喷鼻,绛绡笼雪,一笑千金值。仙人体态,薄幸若何消得?
想芦叶滩头,蓼花汀畔,皓月空凝碧。六六雁行连八九,只待金鸡消息。义胆包天,忠肝盖地,四海无人识。离愁万种,醉乡一夜头白。
拼音解读
tiān nán dì běi ,wèn qián kūn ,hé chù kě róng kuáng kè ?jiè dé shān dōng yān shuǐ zhài ,lái mǎi fèng chéng chūn sè 。cuì xiù wéi xiāng ,jiàng xiāo lóng xuě ,yī xiào qiān jīn zhí 。shén xiān tǐ tài ,báo xìng rú hé xiāo dé ?
xiǎng lú yè tān tóu ,liǎo huā tīng pàn ,hào yuè kōng níng bì 。liù liù yàn háng lián bā jiǔ ,zhī dài jīn jī xiāo xī 。yì dǎn bāo tiān ,zhōng gān gài dì ,sì hǎi wú rén shí 。lí chóu wàn zhǒng ,zuì xiāng yī yè tóu bái 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: