快捷搜索:

山路木芙蓉

山路木芙蓉原文
不向横塘泥里栽,两株晴笑碧岩隈。枉教绝世深血色,
只向深山僻处开。万里王孙应有恨,三年贾傅惜无才。
缘花更叹人世事,半日江边怅望回。
山路木芙蓉拼音解读
bú xiàng héng táng ní lǐ zāi ,liǎng zhū qíng xiào bì yán wēi 。wǎng jiāo jué shì shēn hóng sè ,
zhī xiàng shēn shān pì chù kāi 。wàn lǐ wáng sūn yīng yǒu hèn ,sān nián jiǎ fù xī wú cái 。
yuán huā gèng tàn rén jiān shì ,bàn rì jiāng biān chàng wàng huí 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: